facebook
Polityka prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony w związku z uczestnictwem w imprezie "Larp Gothic";
 2. Administratorem danych osobowych jest Maciej Antkiewicz, zam. ul. Ciepła 9-11/1G 50-524 Wrocław;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i obsługi zgłoszeń uczestnictwa w imprezie "Larp Gothic"';
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Strona automatycznie gromadzi następujące danie podczas logowania za pomocą portalu Facebook: "public_profile" oraz "email";
 6. Strona ponadto gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy;
 7. Podanie wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych jest warunkiem udziału w imprezie "Larp Gothic";
 8. Odbiorcą danych osobowych będą organizatorzy imprezy "Larp Gothic";
 9. Organizatorzy mogą posłużyć się danymi osobowymi w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, w ramach przetwarzania zgłoszenia uczestnictwa w imprezie;
 10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych;
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody;
 12. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 13. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę larpgothic.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy;
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany będą obwieszczane w sposób widoczny i zrozumiały.

English


 1. This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Website Users in connection with participation in the "Larp Gothic" event;
 2. The administrator of personal data is Maciej Antkiewicz, residing in ul. Ciepła 9-11 / 1G 50-524 Wrocław;
 3. Personal data will be processed in order to register and handle applications for participation in the "Larp Gothic" 'event;
 4. Personal data is processed on the basis of consent expressed by Users and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of legal provisions;
 5. The website automatically collects the following when logging in using Facebook: "public_profile" and "email";
 6. The website also collects information voluntarily provided by Users via forms;
 7. Providing the personal data required in the application form is a condition for participation in the "Larp Gothic" event;
 8.  The recipient of personal data will be the organizers of the "Larp Gothic" event;
 9. The organizers may use personal data to contact the user as part of processing the application for participation in the event;
 10. Personal data left on the website will not be sold or made available to third parties, in accordance with the provisions of the Act on the Protection of Personal Data;
 11. Personal data will be stored until the consent is revoked;
 12. Users have the right to access their data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;
 13. Users have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office regarding the violation of the right to the protection of personal data or other rights granted under the GDPR;
 14. Links to other websites may appear on the Website. Such websites are independent and in no way supervised by the website larpgothic.pl. These websites may have their own privacy policies and regulations;
 15. The organizers reserve the right to change the privacy policy, which may be affected by the development of internet technology, possible changes to the law in the field of personal data protection and the development of the website. Any changes will be announced in a visible and understandable way.