facebook
Regulamin imprezy
§ 1
Założenia ogólne

 1. Larp Gothic jest imprezą, której głównym wydarzeniem jest terenowa gra fabularna na motywach serii gier komputerowych “Gothic”. Impreza nie jest wydarzeniem komercyjnym ani imprezą masową.
 2. Organizatorem głównym imprezy jest STOWARZYSZENIE PASJONATÓW GIER FABULARNYCH SILESIAN GAMES z siedzibą przy ul. Ciepłej 9-11/1G we Wrocławiu, 50-524. Numer KRS 0000953696. E-mail: kontakt@silesiangames.pl WWW: silesiangames.pl
 3. Znajomość i przestrzeganie niniejszego regulaminu obowiązuje każdego uczestnika imprezy.
 4. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu oraz zobowiązuje się go przestrzegać. Uczestnik potwierdza to oświadczenie, składając podpis podczas akredytacji przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Uczestnikiem imprezy może być jedynie osoba pełnoletnia, która pomyślnie przeszła wszystkie etapy akredytacji (w tym zgłoszenie poprzez formularz na stronie larpgothic.pl, opłacenie uczestnictwa, zaakceptowanie stroju przez komisję strojową).
 6. Do końca czerwca bieżącego roku istnieje możliwość rezygnacji z udziału w imprezie i odzyskania uiszczonej opłaty z potrąceniem kosztów bankowych. W innym przypadku składka zostanie zatrzymana na poczet poniesionych kosztów organizacyjnych.


§ 2
Teren

 1. Larp Gothic odbywa się na terenie Rancho Western w Czyżowicach oraz przyległych ziemiach, zgodnie z mapą terenu gry.
 2. Impreza jest wydarzeniem zamkniętym, na terenie mogą przebywać jedynie uczestnicy, organizatorzy, obsługa lokacji i osoby upoważnione.
 3. Uczestnicy nie mogą wprowadzać zwierząt na teren imprezy.
 4. Z uwagi na charakter terenu (m.in. skarpy, drewniane konstrukcje, strome schody, itd.), konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie imprezy.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do dbania o czystość i porządek w miejscu obozowania.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania autonomicznych zasad panujących na terenie wydarzenia, w tym zasad gry terenowej.


§ 3
Odpowiedzialność

 1. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie na życie pod warunkiem podania prawidłowych danych personalnych w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku niedopełnienia tego warunku, obowiązkiem uczestnika jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia na życie.
 2. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie (umyślnie lub nieumyślnie) szkody i jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy w/w szkód.
 3. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zaginione lub skradzione.
 4. Osoby łamiące niniejszy regulamin, stwarzające zagrożenie dla siebie lub otoczenia, łamiące zasady gry terenowej (w tym także nieposiadające odpowiedniego stroju), nadużywające alkoholu lub będące pod wpływem innych środków odurzających, mogą zostać czasowo lub trwale usunięte z części lub całości imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.


§ 4
Bezpieczeństwo epidemiologiczne

 1. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 2. Obowiązkiem uczestnika jest zaopatrzenie się we własne środki ochrony osobistej, dbanie o bezpieczeństwo siebie i innych przez ich stosowanie, częste dezynfekowanie rąk, itd.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania odrębnych przepisów wprowadzonych przez rząd ze względów epidemiologicznych.
 4. Dane uczestników imprezy w razie bezwzględnej konieczności mogą zostać udostępnione organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne uczestników, w szczególności wynikające z niestosowania się do powyższych punktów.


§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb udziału imprezie Larp Gothic zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Główny Organizator imprezy: STOWARZYSZENIE PASJONATÓW GIER FABULARNYCH SILESIAN GAMES z siedzibą przy ul. Ciepłej 9-11/1G we Wrocławiu, 50-524. 
 3. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody wymienionej w pkt. 1. w dowolnym momencie, stosując odpowiednie żądanie do Prezesa stowarzyszenia wymienionego w pkt. 2, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontak@silesiangames.pl.


§ 6
Zgoda wizerunkowa

 1. Podczas imprezy będą robione zdjęcia / nagrania. Każdy uczestnik wyraża zgodę na uwiecznienie swojego wizerunku i publikację zdjęć / nagrań w mediach społecznościowych i na stronie internetowej imprezy.
 2. Uczestnicy mogą publikować zdjęcia / nagrania z wydarzenia pod warunkiem przestrzegania praw o ochronie danych osobowych oraz z podaniem informacji odnośnie autora zdjęcia / nagrania (zgodnie z jego wolą).
 3. Osoby będące na zdjęciach / nagraniach w każdej chwili mogą odwołać zgodę na publikację wizerunku i zażądać ich usunięcia z mediów określonych w pkt. 2.


§ 7
Pozostałe kwestie

 1. W szczególnych przypadkach (w tym ze względów epidemiologicznych) impreza może zostać odwołana, a wszyscy uczestnicy otrzymają zwrot zapłaconej składki z potrąceniem kosztów bankowych.
 2. Prawem nadrzędnym w trakcie imprezy jest prawo polskie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem imprezy.