facebook
Regulamin
Larp Gothic
Rancho Western, Czyżowice, 9-12.09.2021
Główny organizator: Maciej AntkiewiczI. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Larp Gothic jest imprezą, której głównym wydarzeniem będzie terenowa gra fabularna na motywach serii gier komputerowych “Gothic”. Impreza nie jest wydarzeniem komercyjnym ani imprezą masową. Nie generuje przychodu, a organizatorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
 2. Znajomość i przestrzeganie niniejszego regulaminu obowiązuje każdego uczestnika imprezy.
 3. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu oraz zobowiązuje się go przestrzegać. Uczestnik potwierdza to oświadczenie, składając podpis podczas akredytacji przed rozpoczęciem imprezy.
 4. Uczestnikiem imprezy może być jedynie osoba pełnoletnia, po zgłoszeniu w formie elektronicznej, zaakceptowaniu przez organizatorów, uiszczeniu składki w wysokości 200 PLN i złożeniu podpisu pod niniejszym regulaminem.
 5. Do 31.08.2021 istnieje możliwość rezygnacji z udziału w imprezie i odzyskania wpłaconej składki. W innym przypadku składka zostanie zatrzymana na poczet poniesionych kosztów organizacyjnych.


II. TEREN

 1. Larp Gothic odbywa się na terenie Rancho Western w Czyżowicach oraz przyległych ziemiach, zgodnie z mapą terenu gry.
 2. Impreza jest wydarzeniem zamkniętym, na terenie mogą przebywać jedynie uczestnicy, organizatorzy, obsługa lokacji i inne, upoważnione osoby.
 3. Uczestnicy nie mogą wprowadzać zwierząt na teren imprezy.
 4. Z uwagi na charakter terenu (m.in. skarpy, drewniane konstrukcje, strome schody, itd.), konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie imprezy.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do dbania o czystość i porządek w miejscu obozowania.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania autonomicznych zasad panujących na terenie wydarzenia, w tym zasad gry terenowej.


III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Obowiązkiem uczestnika jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia na życie.
 2. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie (umyślnie lub nieumyślnie) szkody i jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy w/w szkód.
 3. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zaginione lub skradzione.
 4. Osoby stwarzające zagrożenie dla siebie lub otoczenia, łamiące zasady gry terenowej, nadużywające alkoholu lub będące pod wpływem innych środków odurzających, mogą zostać czasowo lub trwale usunięte z części lub całości imprezy.
 5. W przypadku łamania regulaminu, organizator w dowolnym momencie może usunąć uczestnika z imprezy bez zwrotu wpłaconej składki.


IV. BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

 1. Impreza odbywa się w okresie trwania epidemii SARS-CoV-2. Uczestnicy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność i są świadomi ryzyka.
 2. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 3. Obowiązkiem uczestnika jest zaopatrzenie się we własne środki ochrony osobistej, dbanie o bezpieczeństwo siebie i innych przez ich stosowanie, częste dezynfekowanie rąk, itd.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania odrębnych przepisów wprowadzonych przez rząd ze względów epidemiologicznych.
 5. Dane uczestników imprezy w razie bezwzględnej konieczności mogą zostać udostępnione organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne uczestników, w szczególności wynikające z niestosowania się do powyższych punktów.


V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb udziału imprezie Larp Gothic zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Główny Organizator imprezy Larp Gothic: Maciej Antkiewicz, zam. ul. Ciepła 9-11/1G, 50-524 Wrocław. E-mail: maciej.antkiewicz@gmail.com, tel. 664 142 018.
 3. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody wymienionej w pkt. 1. w dowolnym momencie, stosując odpowiednie żądanie do Administratora Danych Osobowych wymienionego w pkt. 2.


VI. ZGODA WIZERUNKOWA

 1. Podczas imprezy będą robione zdjęcia / nagrania. Każdy uczestnik wyraża zgodę na uwiecznienie swojego wizerunku i publikację zdjęć / nagrań w mediach społecznościowych i na stronie internetowej imprezy.
 2. Uczestnicy mogą publikować zdjęcia / nagrania z wydarzenia pod warunkiem przestrzegania praw o ochronie danych osobowych oraz z podaniem informacji odnośnie autora zdjęcia / nagrania (zgodnie z jego wolą).
 3. Osoby będące na zdjęciach / nagraniach w każdej chwili mogą odwołać zgodę na publikację wizerunku i zażądać ich usunięcia z mediów określonych w pkt. 2.


VII. POZOSTAŁE

 1. W szczególnych przypadkach (w tym ze względów epidemiologicznych) impreza może zostać odwołana, a wszyscy uczestnicy otrzymają pełny zwrot zapłaconej składki.
 2. Prawem nadrzędnym w trakcie imprezy jest prawo polskie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy.